top of page
Coaching
Coaching – vad och varför?

Mitt genuina intresse för människors växande har fått mig att använda coaching som en av många metoder. Och varför det?

 

Coaching är en bra metod om man t ex har stora eller små problem där man mentalt fastnat och inte kan trassla sig ur sina egna tankegångar. Coaching är en samtalsmetod mellan coach och klient, med målet att medvetandegöra och uppmuntra till reflektion, inlärning och handling.

 

Metoden är ett samarbete, byggt på förtroende och öppenhet mellan klient och coach och utgår från att klienten har kunskap och lösning på sina egna problem. Coachens roll är att genom tydliggörande frågor ge klientens möjlighet att själv finna svaren.

My Approach
Metod

Ett coachingsamtal är oftast 60 minuter långt. Samtalet kan ske vid ett personligt möte, över telefon eller via ett videosamtal. Ibland räcker det med en session, ibland har coach och klient en serie av samtal. I det senare fallet kan det då vara lämpligt att lägga upp en plan för kommande samtalsserie. Här kan man exempelvis tillsammans med klienten sätta ett övergripande mål för sessionerna som man senare i coaching-serien återkopplar till och stämmer av. Andra delmål kommer troligen att hanteras under resans gång.

 

Jag jobbar enligt International Coach Federations, ICF, metoder vilket innebär att jag som coach ställer frågor och agerar utifrån elva kärnkompetenser (kopplade till etik, roller och ansvar; skapa tillit mellan coach och klient, tydlig kommunikation samt identifiera situationen, planera och genomföra handlingsplan samt nå uppsatta mål).

GROW-modellen

Ett av verktygen i ett coaching-samtal är den s k GROW-modellen. G står för att identifiera och tydliggöra målet (goal) med sessionen. R (reality) och O (options) står för inventering av dagsläget respektive vilka möjligheter som finns för att finna lösningar och/eller nå målet med sessionen. W (who, when, will wrap up) står slutligen för vilka handlingar och när dessa handlingar kan ske för att uppnå målet. Under ett coachingsamtal kan klient och coach röra sig fram och tillbaka mellan dessa olika delar för att ytterligare precisera målbild och vägen dit.

Viktigt att veta

Coachen har tystnadsplikt angående det som framkommer under coaching-samtalen, såvida detta inte strider mot lagen. Klient och coach gör en s k coaching-överenskommelse där det klart framgår vad coaching är, parternas roller och ansvar, ev hantering av personuppgifter, ersättning och regler för upphävande av överenskommelsen.

casey-horner-4rDCa5hBlCs-unsplash.jpg
bottom of page